PROPERTY

STRÁNKY WWW.ROSTAING.COM JSOU VÝHRADNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI ETABLISSEMENTS J. ROSTAING SA

NÁZEV SPOLEČNOSTI: ETABLISSEMENTS J. ROSTAING
AS se SPRÁVNÍ RADOU a ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM: 144.400,00 EUR
RCS BOURG-EN-BRESSE B 759 200 405
SIRET (identifikační systém registrů společností): 759 200 405 00018
APE (hlavní provozovaná činnost): 1419Z
Č. TVA (DPH): FR02759200405
ADRESA SÍDLA SPOLEČNOSTI: 17 AVENUE CHARLES DE GAULLE 01800 VILLIEU LOYES MOLLON
TELEFON: 0474460710
E-MAIL: contact@rostaing.fr

PRÁVNÍ ZÁSTUPCE: ROSTAING Stéphane
ŠÉFREDAKTOR: ROSTAING Stéphane
KONTAKT: contact@rostaing.fr

POSKYTOVATEL HOSTINGU
GINSAO
18 RUE DOCTEUR CHARCOT 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
TELEFON: 01 83 62 62 36

Conception site

Brand & digital Design : www.ginsao.fr
T : +33 6 07 68 12 60

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Stratégies de communication et conquête clients : www.leadleader.fr
T: +33 6 07 29 60 66

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Crédits photos

Rostaing et ses partenaires, Fotolia, Micromike

  1. Informace obsažené na stránkách:

Uživatel těchto stránek je obeznámen s možnostmi a prostředky potřebnými k přístupu na tyto stránky a jejich použitím.

Společnost ETABLISSEMENTS J. ROSTAING nemůže v žádném případě nést odpovědnost za prvky vymykající se její kontrole a případné škody, které mohou utrpět technické prostředky uživatele, zejména jeho počítače, softwary, síťová zařízení nebo jakýkoli jiný materiál používaný k přístupu na stránky a užívání služeb a informací.

Připomínáme, že podvodný přístup či setrvání v počítačovém systému, narušení či falšování provozu systému, podvodné vniknutí či změna dat počítačového systému představují protiprávní jednání, která lze trestat jako trestný čin.

  1. Duševní vlastnictví:

Společnost ETABLISSEMENTS J. ROSTAING je vlastníkem nebo držitelem práv všech prvků, ze kterých se stránky skládají, včetně ochranných známek, dat, kreseb, grafiky, fotografií, softwarů.

Veškeré celkové či částečné reprodukce, reprezentace či šíření těchto stránek jakýmkoli způsobem bez výslovného a předběžného souhlasu společnosti ETABLISSEMENTS J. ROSTAING jsou zakázány a představují padělání, které je podle odstavců L.335-2 a zákona o duševním vlastnictví trestným činem.

Ochranné známky uvedené na stránkách jsou registrované obchodní značky a jsou výhradním vlastnictvím společnosti ETABLISSEMENTS J. ROSTAING (VTN). Veškeré celkové či částečné reprodukce těchto značek nebo přidružených logotypů bez výslovného a předběžného souhlasu společnosti ETABLISSEMENTS J. ROSTAING (VTN) jsou zakázány ve smyslu ustanovení zákoníku o duševním vlastnictví a zejména článků L.713-2, L.716-9 a L.716-10.

  1. Obsah stránek:

Společnost ETABLISSEMENTS J. ROSTAING si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění obsah svých stránek změnit. Společnost ETABLISSEMENTS J. ROSTAING mimo jiné vylučuje jakoukoli odpovědnost v případě zpoždění, chyby nebo opomenutí v obsahu stránek a stejně tak v případě přerušení či nedostupnosti služby z jakéhokoli důvodu.

Společnost ETABLISSEMENTS J. ROSTAING (VTN) usiluje o zajištění přesnosti a věrohodnosti veškerých informací poskytovaných uživatelům na svých stránkách s vědomím, že stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby, nebo mohou být neúplné.

Společnost ETABLISSEMENTS J. ROSTAING proto nemůže být zodpovědná za jakékoli rozhodnutí na základě některé z informací obsažených na stránkách, ani za použití těchto informací třetí osobou.

Přístup k produktům a službám prezentovaným na stránkách může v některých zemích podléhat omezení. Je na každém zájemci, aby si předem u ústřední či místní kontaktní osoby společnosti ETABLISSEMENTS J. ROSTAING zjistil, zda má k daným produktům a službám přístup.

  1. Hypertextové odkazy:

Společnost ETABLISSEMENTS J. ROSTAING není editorem stránek, které jsou přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů uvedených na jejích stránkách, a proto nemůže jejich obsah kontrolovat. Společnost ETABLISSEMENTS J. ROSTAING proto nemůže být v žádném případ zodpovědná za obsah takto dostupných stránek, nebo za případné shromažďování a přenos osobních údajů, instalaci cookies nebo jakýkoli jiný proces vedoucí ke stejným účelům prováděným těmito stránkami.
Uživatelé těchto stránek v žádném případě nemohou umístit hypertextový odkaz na stránky www.rostaing.com bez písemného a předběžného souhlasu společnosti ETABLISSEMENTS J. ROSTAING.
Jakákoli žádost za tímto účelem musí být adresována šéfredaktorovi stránek www.rostaingshop.fr.

  1. Osobní údaje – Ochrana osobních údajů:

Společnost ROSTAING shromažďuje informace o uživateli při vytváření jeho uživatelského účtu a/nebo při objednávce.
Tyto informace umožňují společnosti ROSTAING provádět operace související se správou zákazníků, operace související s průzkumy (například zasílání newsletterů), s realizací statistických studií, se správou žádostí o právo na přístup, s opravou a námitkami, správou neuhrazených plateb a soudních sporů, správou reklamních operací, správou poradenství nebo se zodpovězením dotazů položených přímo správci stránek. Společnost ETABLISSEMENTS J. ROSTAING se v tomto případě zavazuje, že údaje nebude užívat k obchodním účelům a zachová je pouze po nezbytnou dobu ze účelem zpracování. Shromážděné údaje jsou přísně důvěrné a jsou určeny pouze pro vlastní potřeby společnosti ETABLISSEMENTS J. ROSTAING.
Tyto údaje však lze použít za účelem zaslání informací a propagačních nabídek od společnosti ROSTAING pod podmínkou předběžného a výslovného souhlasu ze strany uživatele prostřednictvím zaškrtnutí daných políček v přihlašovacím formuláři uživatele. Uživatel se může kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „Odhlásit se“.

  1. Právo na přístup, odvolání a na opravu:

Podle zákona ze dne 6. ledna 1978 o počítačích, souborech a svobodě osob, mají osoby, jejichž osobní údaje byly shromážděny, právo na přístup, ověření, úpravu, opravu, odvolání a smazání svých údajů.
Toto právo lze uplatnit zasláním dopisu na následující adresu:
ETABLISSEMENTS J. ROSTAING
17 avenue Charles de gaulle
01800 Villieu loyes mollon
Nebo e-mailem na adresu: contact@rostaing.fr

  1. Cookies:

Po obdržení souhlasu uživatele společnost ETABLISSEMENTS J. ROSTAING shromažďuje informace o uživateli prostřednictvím cookies umožňujících sledování navigace uživatele na stránkách. Cookies jsou alfanumerické identifikátory převáděné na harddisk počítače uživatele prostřednictvím internetového prohlížeče a umožňují společnosti ETABLISSEMENTS J. ROSTAING tento prohlížeč rozpoznat a uživateli nabídnout inovativnější a atraktivnější funkce.
Uživatel má také možnost nastavit svůj počítač tak, aby zápisu cookies bránil. Chcete-li se o cookies dozvědět více, klikněte na záložku optimální konfigurace.

  1. Změna právních zmínek

Společnost ETABLISSEMENTS J. ROSTAING si vyhrazuje právo tyto zmínky kdykoli změnit. Uživatel se proto zavazuje, že je bude pravidelně konzultovat.

  1. Rozhodné právo v případě sporu

Rozhodným právem je právo francouzské. Jakýkoli spor mezi společností ETABLISSEMENTS J. ROSTAING a třetí stranou vyplývající z těchto stránek bude předložen příslušným soudům v podmínkách obecného práva.